Hoolekogu

Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.
Hoolekogu töökord on avaldatud Riigi Teatajas.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal:

Juhan KanemägiLotte rühma esindajajuhan@oun.ee
Ege RahulaKarlssoni rühma esindajaegepaju@gmail.com
Kerli PõlluäärNaksitrallide rühma esindajasabyyne@gmail.com
Inga PõlluäärPiilupardi rühma esindajainga.polluaar@gmail.ee
Merle KuusmaaÕpetajate esindaja merle.kuusmaa@gmail.com
Kelly Erin-UussaarValla esindaja4525062
kelly.erin-uussaar@saaremaavald.ee