Hoolekogu

Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.
Hoolekogu töökord on avaldatud Riigi Teatajas.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Juhan KanemägiKarlssoni rühma esindajajuhan@oun.ee
Mariliis SaatLotte rühma esindajamariliissaat@gmail.com
Kerli PõlluäärPiilupardi rühma esindajasabyyne@gmail.com
Karmen NõmmNaksitralli rühma esindajakarmen.nomm@mail.ee
Maila RohiÕpetajate esindaja mailarohi@gmail.com
Kelly Erin-UussaarValla esindaja4525062
kelly.erin-uussaar@saaremaavald.ee